Projekty Zagospodarowania Złóż

Wykonujemy Projekty Zagospodarowania Złóż, Dodatki do projektów zagospodarowania złóż oraz Koncepcje eksploatacji złóż zarówno dla kopalń kruszyw naturalnych jak i kopalń kruszyw łamanych. Projekty spełniają wymagania aktualnie obowiązujących przepisów prawa m.in.: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż (Dz.U. 2012 poz. 511).

Projekt zagospodarowania złóża sporządza się w formie opisowej, graficznej i tabelarycznej, w szczególności powinien określać:
– optymalny wariant racjonalnego wykorzystania zasobów złoża przez kompleksowe i racjonalne wykorzystanie kopaliny głównej i kopalin towarzyszących, z uwzględnieniem: geologicznych warunków występowania złoża, technicznych możliwości oraz ekonomicznych uwarunkowań wydobywania kopaliny, przewidywanego sposobu likwidacji zakładów górniczych, ochrony zasobów pozostawionych w złożu po zakończeniu eksploatacji oraz rekultywacji gruntów po działalności górniczej.
– działania niezbędne w zakresie ochrony środowiska, w tym technologię eksploatacji zapewniającą ograniczenie ujemnych wpływów na środowisko.

W projektach zagospodarowania złóż określa się:
– zasoby przemysłowe, będące częścią zasobów bilansowych lub pozabilansowych złoża, a w przypadku wód leczniczych, termalnych i solanek – zasobów eksploatacyjnych złoża, w granicach projektowanego obszaru górniczego lub
wydzielonej części złoża przewidzianej do zagospodarowania, które mogą być przedmiotem uzasadnionej technicznie
i ekonomicznie eksploatacji przy uwzględnieniu wymagań określonych w przepisach prawa, w tym wymagań dotyczących ochrony środowiska;
– zasoby nieprzemysłowe, będące częścią zasobów bilansowych złoża niezaliczoną do zasobów przemysłowych w obszarze przewidzianym do zagospodarowania, których eksploatacja może stać się uzasadniona w wyniku zmian technicznych, ekonomicznych lub zmian w przepisach prawa, w tym dotyczących wymagań ochrony środowiska;
– straty w zasobach przemysłowych i nieprzemysłowych, będące częścią tych zasobów przewidzianą do pozostawienia
w złożu, której na skutek zamierzonego sposobu eksploatacji nie można wyeksploatować w przewidywalnej przyszłości, w sposób uzasadniony technicznie i ekonomicznie;
– zasoby operatywne dla złóż kopalin stałych, stanowiące zasoby przemysłowe pomniejszone o przewidywane straty.

Dodatek do projektu zagospodarowania złoża powinien spełniać wymagania przewidziane dla projektów zagospodarowania złóż i uwzględniać różnice w stosunku do projektu zagospodarowania złoża.