Projekty Rekultywacji

Sporządzamy Projekty Rekultywacji dla terenów pogórniczych jak i zmienionych w wyniku prowadzenia innego rodzaju działalności. Projekty są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa m.in. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627), Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 1995 nr 16 poz. 78), Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz.U. 2013 poz. 1008).

Prawo ochrony środowiska nakłada na przedsiębiorcę prowadzącego eksploatację złoża kopaliny obowiązek sukcesywnego prowadzenia rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. Rekultywację gruntów w granicach zakładu górniczego prowadzi się w sposób określony w dokumentacji rekultywacji.

Dokumentację rekultywacji sporządza się w formie opisowej i graficznej, uwzględniając wymagania i wytyczne zawarte w normie określającej ogólne wytyczne projektowania rekultywacji w górnictwie odkrywkowym. W dokumentacji rekultywacji określa się kierunek, zakres, sposób i termin wykonania rekultywacji, w szczególności: stan początkowy gruntów wymagających rekultywacji oraz ich docelowe ukształtowanie; usytuowanie obiektów budowlanych; metody kształtowania rzeźby terenu niekorzystnie przekształconego oraz odtwarzania gleb; sposób regulacji stosunków wodnych na gruntach rekultywowanych; sposób zabezpieczenia przeciwerozyjnego rekultywowanych powierzchni; technologię i środki techniczne służące zapobieganiu powstawania pożarów na terenach rekultywowanych – w przypadku wykorzystywania do rekultywacji odpadów zawierających części palne; sposób zabezpieczenia niewykorzystanej części złoża kopaliny, a w przypadku ich występowania – również sąsiednich złóż kopalin; harmonogram realizacji robót rekultywacyjnych.

Rekultywacja gruntów – rozumie się przez to nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg.

ABW PROJEKT Andrzej Witt