Plany Ruchu Zakładów Górniczych

Wykonujemy Plany Ruchu Zakładów Górniczych dotyczące zarówno eksploatacji z użyciem materiałów wybuchowych jak i dla złóż kruszyw naturalnych (w tym z urabianiem spod lustra wody).  Projekty są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa m.in.: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981), RozporządzenieMinistra Środowiska z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz.U. 2012 poz. 372).

Plan ruchu zakładu górniczego określa w szczególności: strukturę organizacyjną zakładu górniczego; granice zakładu górniczego; szczegółowe przedsięwzięcia niezbędne w celu zapewnienia: wykonywania działalności objętej koncesją, bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa osób przebywających w zakładzie górniczym, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, racjonalnej gospodarki złożem, ochrony elementów środowiska, ochrony obiektów budowlanych, zapobiegania szkodom i ich naprawy.