Raporty oddziaływania na środowisko

ABW PROJEKT realizuje raporty oddziaływania na środowisko. Specjalizujemy się w raportach oddziaływania na środowisko przedsięwzięć polegających na wydobywaniu kopalin. Sporządzamy również karty informacyjne przedsięwzięć. Opracowania spełniają wymagania aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Posiadamy uprawnienia do sporządzania Raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z Art. 74a. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227).

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest to kompleksowe opracowanie techniczno-przyrodnicze, stanowiące załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowe uwarunkowania. W celu wydania decyzji środowiskowej prowadzone jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, obejmujące w szczególności: weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień, zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. Wnioskodawca może, składając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zamiast raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, złożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu.