Projekty Zagospodarowania Złóż

ABW PROJEKT realizuje Projekty Zagospodarowania Złóż zarówno dla kopalń kruszyw naturalnych jak i kopalń kruszyw łamanych. Projekty spełniają wymagania aktualnie obowiązujących przepisów prawa m.in.: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż (Dz.U. 2012 poz. 511).

Projekt zagospodarowania złóża sporządza się w formie opisowej, graficznej i tabelarycznej, w szczególności powinien określać:
– optymalny wariant racjonalnego wykorzystania zasobów złoża przez kompleksowe i racjonalne wykorzystanie kopaliny głównej i kopalin towarzyszących, z uwzględnieniem: geologicznych warunków występowania złoża, technicznych możliwości oraz ekonomicznych uwarunkowań wydobywania kopaliny, przewidywanego sposobu likwidacji zakładów górniczych, ochrony zasobów pozostawionych w złożu po zakończeniu eksploatacji oraz rekultywacji gruntów po działalności górniczej.
– działania niezbędne w zakresie ochrony środowiska, w tym technologię eksploatacji zapewniającą ograniczenie ujemnych wpływów na środowisko.

ABW PROJEKT Andrzej Witt