Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia część 1

Kto posiada uprawnienia do sporządzania Raportów oddziaływania na środowisko przedsięwzięć?

Uprawnienia do sporządzania Raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nadaje Art. 74a. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227), brzmi on następująco:

Art. 74a. 1. Prognozę oddziaływania na środowisko, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 sporządza osoba, o której mowa w ust. 2.

2...

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia Uwarunkowania środowiskowe
Czytaj więcej