Uwarunkowania wznowienia eksploatacji złoża surowca skaleniowego Stary Łom w aspekcie ochrony przyległych zabudowań mieszkalnych

Tytuł: Uwarunkowania wznowienia eksploatacji złoża surowca skaleniowego Stary Łom w aspekcie ochrony przyległych zabudowań mieszkalnych

Determinants of exploitation resumption of Stary Łom feldspar deposit in the aspect of adjacent residential buildings protection.

Streszczenie: Przedstawiono problem eksploatacji złoża zlokalizowanego w pobliżu zabudowań mieszkalnych, którego eksploatacja została zakończona w latach 60-tych. Ponowne wydobycie surowca ze złoża stało się technicznie możliwe i opłacalne w związku z rozwojem technologii urabiania skał. Bliskość zabudowań mieszkalnych wymaga ograniczenia urabiania materiałem wybuchowym, stąd w pewnych fragmentach złoża istnieje konieczność zastosowania mechanicznych metod urabiania.

Problem of exploitation of a de...

Gónictwo odkrywkowe
Czytaj więcej